2021-02-25     Almy, Cezarego, Jarosława    
Strona główna -> Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.spsromowcewyzne.czorsztyn.pl

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.spsromowcewyzne.czorsztyn.pl

Dane teleadresowe jednostki

Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
ul. Nad Zalew 12
34-443 Sromowce Wyżne
tel./fax 18262702
e-mail: sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2009 -11-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona www.spsromowcewyzne.czorsztyn.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości - aktualizowane są na bieżąco.
 
Ułatwienia na stronie www.spszlembark.szkolnastrona.pl
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych
 
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-12-1
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Workowska 
e-mail: 
sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl 
Telefon: 18 2629702

 

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna
  • informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  •  wejście główne do budynku szkoły znajduje się od strony południowej. Przed wejściem znajduje się podest z jednym stopniem,
  • szkoła posiada, drugie wejście do budynku dostosowane dla osób poruszających się na wózku. 
  • miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
  • hol główny, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, kilka klas znajdują się na jednym poziomie,
  • w budynku są ścieżki dotykowe z podłużnymi wypukłościami, umieszczone powyżej poziomu posadzki,
  • nakładka na poręczy z napisem w alfabecie Braille’a,
  • plan pomieszczeń na każdej kondygnacji  z napisem w alfabecie Braille’a,zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

 

Koordynatorzy do spraw dostępności w Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych

Dorota Półchłopek - Koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej
tel.: 182629702
e-mail: sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl 
 
Jadwiga Kobylarczyk - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej.
tel.: 182629702
e-mail: jadwiga.kob@spsw.czorsztyn.pl

 

 

 

Odwiedzin :