2021-02-25     Almy, Cezarego, Jarosława    

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
informujemy, iż:

 

1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej
w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 12, 34-443 Sromowce Wyżne.

2. Inspektor Ochrony Danych - adres e-mail:  iod@iods.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających
z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 , ze zm.)
i przepisami wykonawczymi do ustawy;

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły;

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa

8. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do
(z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

·  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·  przenoszenia danych,

·  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. W szkole dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów działa monitoring wizyjny zgodnie
z przepisami prawa.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Tomasz Mastalski
e-mail iod@iods.pl

 

 

 

Odwiedzin :